โครงการสวดมนต์ตลอดปี “เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ประจำปี 2557

ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดโครงการสวดมนต์ตลอดปี “เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ประจำปี 2557 โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557  เพื่อให้ผู้ต้องขังได้น้อมรำลึกถึงพระบรมศาสดาพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ

        การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักธรรมของศาสนากำหนดแนวทางดำเนินงานให้เรือนจำและทัณฑสถาน ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดโครงการสวดมนต์ตลอดปี “เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ประจำปี 2557 โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557  เพื่อให้ผู้ต้องขังได้น้อมรำลึกถึงพระบรมศาสดาพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ และได้แสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        ทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ในการปรับสภาพจิตใจผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีต และปรับปรุงตัวเองให้เข้าสู่กรอบของศาสนา สังคม เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ทั้งขณะต้องโทษ และเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ โดยกิจกรรมทางศาสนาที่ใช้ในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการตั้งแต่พื้นฐาน ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ และการศึกษาพระธรรมวินัยในศาสนาพุทธซึ่งเป็นผู้ต้องขังส่วนใหญ่

        การสวดมนต์ เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้ต้องขังให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนน้อม และยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที คือ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้ต้องขังได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณ ได้แก่ บิดา มารดา และครูอาจารย์ เป็นต้น การสวดมนต์เป็นประจำและสม่ำเสมอจะมีส่วนช่วยในการขัดเกลาจิตใจและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้ประพฤติตนเป็นคนดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประการสำคัญทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสมาธิแน่วแน่ในการฝึกฝนจำบทสวดมนต์ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจและเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย อันเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมของศาสนาให้เข้าสู่ผู้ต้องขังอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นระบบมากที่สุด ซึ่งจะยังประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชาผู้ต้องขัง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดทำโครงการสวดมนต์ตลอดปี “เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ประจำปี 2557 โดยดำเนินการดังนี้

        1) จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อพ่อ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2557

        2) จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557

        3) จัดประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและทดสอบการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน ในไตรมาสที่ 2 – 3

 

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี  
เรือนจำกลางอุบลราชธานี  
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา  
   
เรือนจำอำเภอปากพนัง