รายงานการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ

                       ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.2/36548 และหนังสือที่ ยธ 0704.2/36550 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (The Bangkok Rules) โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 99 แห่ง ดำเนินการ ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงหลากหลายสาขาอาชีพ ตามความสนใจซึ่งเหมาะสมกับผู้ต้องขังหญิง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และให้สรุปผลรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบทุกๆ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 นั้น

                        เรือนจำและทัณฑสถาน ได้รายงานผลการดำเนินการจัดฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (The Bangkok Rules) ดังนี้

                        ไตรมาส 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556 – เดือนธันวาคม 2556 มีผู้ต้องขังหญิง เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามเอกสารรายงาน ทั้งสิ้นจำนวน 1,512 คน

                        ไตรมาส 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – เดือนมีนาคม 2557 มีผู้ต้องขังหญิง เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามเอกสารรายงาน ทั้งสิ้นจำนวน 532 คน    รวม 2 ไตรมาส มีผู้ต้องขังหญิง เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 2,044 คน

                        เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับ ผู้กระทำผิดหญิง (The Bangkok Rules)ตามข้อ 1 มีความครบถ้วน เห็นควรมีหนังสือแจ้งกำชับให้เรือนจำ/ ทัณฑสถาน ทุกแห่ง รายงานผลมากรมราชทัณฑ์ หรือหากไม่มีผลการฝึกอบรมก็ให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบด้วย

                       

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย

 

ดาวน์โหลดแบบรายงาน