กรมราชทัณฑ์ เปิดศูนย์การศึกษา ตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเรือนจำการศึกษา

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559   กรมราชทัณฑ์  ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเรือนจำการศึกษา  โดยมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายเรืองศักดิ์ สุวารี) เป็นประธานในพิธี  ณ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา  สืบเนื่องจากได้มีการจัดทำแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเรือนจำการศึกษา โดยคัดเลือกเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เป็นเรือนจำนำร่อง
          การจัดการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยโดยใช้กลไกด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกรมราชทัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“เป็นเรือนจำเฉพาะทาง ที่เน้นด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 18 –35 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัญชาติไทย กระทำความผิดครั้งแรก ทุกประเภทคดี กำหนดโทษ 5 – 15 ปี มีความประพฤติดี ไม่กระทำผิดวินัยของเรือนจำ ซึ่งคัดเลือกจากเรือนจำ ทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังภายในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
           ในส่วนของการเปิดการเรียนการสอน ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นการเรียนสายอาชีพ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2559  มีการเปิดดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรต่าง ๆ มีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 587 คน ประกอบด้วย
สายสามัญ จำนวน 302 คน สายอาชีพ จำนวน 285 คน ดังนี้
  • ผู้ไม่รู้หนังสือ 16 คน หลักสูตรกรมราชทัณฑ์ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 286 คน หลักสูตร กศน. อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
  • ปวช. ช่างยนต์ 97 คน  หลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
  • ปวช. ช่างเชื่อม 29 คน  หลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพเสนา
  • ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก 37 คน หลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  • ปวช. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 44 คน หลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
  • ปวส. ช่างยนต์ 49 คน และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 29 คน หลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
           อนึ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อกรมราชทัณฑ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” เป็นชื่อศูนย์การศึกษาภายในเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเรือนจำการศึกษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองในแนวทางที่ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี สร้างการยอมรับในการกลับเข้าสู่สังคมดำเนินชีวิตอย่างสุจริตชนภายหลังพ้นโทษ และเพื่อให้ปรากฏผลของการดำเนินงานเชิงประจักษ์กรมราชทัณฑ์จึงได้กำหนดให้มีพิธีเปิดศูนย์การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเรือนจำการศึกษา อย่างเป็นทางการโดยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายเรืองศักดิ์ สุวารี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพ

18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
18-Aug-2016 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
Home » กรมราชทัณฑ์ เปิดศูนย์การศึกษา ตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเรือนจำการศึกษา

Like this article?