โครงการประกวดแหล่งเรียนรู้ภายในเรือนจำ

กรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติดำเนินโครงการประกวดแหล่งเรียนรู้ภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน : ประเภทห้องสมุดสาขาและห้องสมุดเคลื่อนที่วัตถุประสงค์ เพื่อสนองแนวพระราชกระแสรับสั่งฯ ในการขยายผลการพัฒนาห้องสมุดสาขาและห้องสมุดเคลื่อนที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามสภาพที่เป็นจริงในภาคการปฏิบัติ และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขังอย่างทั่วถึง ตลอดจนเชิดชู สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเรือนจำ ทัณฑสถาน กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการเรือนจำ ทัณฑสถาน 131 แห่ง (ดาวน์โหลดผลการตัดสินโดยละเอียด)

ทั้งนี้ มีการแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 : เรือนจำที่มีแดนควบคุมหญิง จำนวน 4 กลุ่ม ประเภทที่ 2 : เรือนจำ ทัณฑสถานที่ควบคุมเฉพาะผู้ต้องขังชายหรือหญิง จำนวน 2 กลุ่ม และได้เรียนเชิญผู้ทรงวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาห้องสมุดจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาตามโครงการประกวดแหล่งเรียนรู้ภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 คณะกรรมการตัดสินกาประกวด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสุจิตร สุวภาพ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ นางวรรเพ็ญ สิตไทย บรรณารักษ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางสมศรี พรหมรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีเรือนจำ ทัณฑสถานร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 50 แห่ง

ผลการตัดสินการประกวดแหล่งเรียนรู้ภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน

รางวัลดีเด่นประเภทห้องสมุดสาขาแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 4 รางวัล

  •  กลุ่มที่ 1 เรือนจำที่มีความจุผู้ต้องขังน้อยกว่า 1,000 คน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
  •  กลุ่มที่ 2 เรือนจำที่มีความจุผู้ต้องขัง 1,001 – 2,000 คน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
  • กลุ่มที่ 3 เรือนจำที่มีความจุผู้ต้องขัง 2,001 – 3,000 คน ได้แก่ เรือนจำกลางนครพนม
  •  กลุ่มที่ 4 เรือนจำที่มีความจุผู้ต้องขังมากกว่า 3,000 คนขึ้นไป ได้แก่ เรือนจำกลางเชียงราย

รางวัลดีเด่นประเภทห้องสมุดสาขาและห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 2 รางวัล

  • กลุ่มที่ 1 เรือนจำที่มีความจุผู้ต้องขัง 500 – 2,000 คน ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
  • กลุ่มที่ 2 เรือนจำที่มีความจุผู้ต้องขังมากกว่า 2,000 คนขึ้นไป ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

(ดาวน์โหลดผลการตัดสินโดยละเอียด)