พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางสมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์) ร่วมถวายการรับเสด็จ

เรือนจำกลางสมุทรปราการ เป็นเรือนจำที่มีอำนาจการควบคุม ผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาจำคุกไม่เกิน 30 ปี มีพื้นที่รวม 147 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา เป็นพื้นที่ภายในเรือนจำ 46 ไร่ 80 ตารางวา พื้นที่ภายนอกเรือนจำ 101 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา แยกการควบคุมเป็น 8 แดน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 6,650 คน เป็นนักโทษเด็ดชาย 4,623 คน นักโทษเด็ดขาดหญิง 699 คน ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีชาย 1,062 หญิง 168 คน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 162 คน มีภารกิจหลักด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย อาทิ การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับอุดมศึกษา การพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา การฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้ต้องขัง

ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางสมุทรปราการ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีพื้นที่รวม 299 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อาคารห้องสมุด 238 ตารางเมตร และพื้นที่รอบนอก 61 ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือ 11,384 เล่ม มีระบบการจัดการสื่อสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ระบบหน้าจอสัมผัส การจัดทำเอกสารแนะนำหนังสือผ่าน Photo Application และการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยนำหนังสือเข้าไปให้บริการหมุนเวียนแต่ละแดน ตลอดจนการขับเคลื่อนการเรียนรู้เพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิตด้วยกิจกรรมการพัฒนาผู้ต้องขัง เช่น กิจกรรมเรือนจำ เรือนธรรม กิจกรรมเติมกำลังใจให้กัน กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย กิจกรรมด้านอาชีพการทำอาหาร ขนมไทยและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร วิทยากรอิสระเข้าจัดการศึกษาอบรมให้กับผู้ต้องขัง

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.20 นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์) ร่วมถวายการรับเสด็จ

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นเรือนจำที่มีอำนาจการควบคุมผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาจำคุกไม่เกิน 15 ปี มีพื้นที่รวม 4 ไร่ 2 ตารางวา แยกการควบคุมเป็น 2 แดน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 930 คน เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย 789 คน นักโทษเด็ดขาดหญิง 141 คน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 52 คน มีภารกิจหลักด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยการได้จัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา การฝึกทักษะอาชีพ การจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามประเภทคดี

ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่รวม 459 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่อาคารห้องสมุด 439 ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือ 9,280 เล่ม จัดมุมเรียนรู้และจัดหนังสือสื่อสารสนเทศให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการใช้บริการและการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง อาทิเช่น มุมหนังสือพระบรมราชวงศ์จักรี มุมเศรษฐกิจพอเพียง มุมสุขภาพ มุมสร้างแรงบันดาลใจ มุมอาชีพ และมุมศาสนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และเข้าจัดการศึกษาอบรมให้กับผู้ต้องขัง