“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” กับพระมหากรุณาธิคุณ

ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนาแนวพระราชดาริของพระองค์สู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทาโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นชื่อห้องสมุดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพร้อมความหมายว่า “ถึงพร้อมด้วยปัญญา” และทรงมีพระราชานุญาตให้กรมราชทัณฑ์อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ.” ประดิษฐานไว้เหนือชื่อ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ห้องสมุดทุกแห่ง กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทรงปรารถนาที่จะเห็นทุกชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมในการให้บริการ ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้โดยไม่จากัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม