ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ คณะข้าราชการจากส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้เทนจากเรือนจำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย เข้านิเทศเรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย  นางสาวสุจิตร สุวภาพ บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา ได้เดินทางเข้าติดตามผล ให้คำแนะนำ รับทราบอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเรือนจำ  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา”  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ต้องขังแดนเกษตร และการฝึกวิชาชีพแดนหญิง

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา มสธ. ของผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำ/ทัณฑสถานใกล้เคียงที่มีผู้ต้องขังเป็นนักศึกษา มสธ. จำนวนมาก

การลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ มสธ.

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้มอบหมายให้นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมลงนามเป็นพยานในวันดังกล่าว