นโยบายส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขัง

 

กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงและพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขัง พนักงาน Call Center บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2