เดือน: มีนาคม 2012

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง…

การรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

          กรมราชทัณฑ์มีภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ จึงไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมดูแลบุคคลที่กระทำผิดเท่านั้น หากแต่มีภารกิจในการปรับและยกระดับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของสังคม ไม่ให้สร้างปัญหาและเป็นภาระของสังคม ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงไม่ได้ควบคุมบุคคลผู้ซึ่งกระทำความผิดแต่อย่างเดียว ยังต้องแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอบรมฝึกฝน ทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดหางานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตลาดปัจจุบันต้องการเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ปักมุก ดอกไม้ประดิษฐ์ ถักแห–อวน ฯลฯ

การแสดงนิทรรศการโครงการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

 

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการแสดงนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 1–11 มีนาคม 2555

 

ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี 2555

กรมราชทัณฑ์ จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์การออกแบบ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 27–29 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 3 วัน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45 

ผลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45

กรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังขึ้น ระหว่างวันที่ 1–11 มีนาคม 2555 รวม 11 วัน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45  ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน