การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ มสธ.

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้มอบหมายให้นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมลงนามเป็นพยานในวันดังกล่าว