เดือน: พฤศจิกายน 2018

ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย เข้านิเทศเรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย  นางสาวสุจิตร สุวภาพ บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา ได้เดินทางเข้าติดตามผล ให้คำแนะนำ รับทราบอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเรือนจำ  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา”  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ต้องขังแดนเกษตร และการฝึกวิชาชีพแดนหญิง

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา มสธ. ของผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำ/ทัณฑสถานใกล้เคียงที่มีผู้ต้องขังเป็นนักศึกษา มสธ. จำนวนมาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง

            วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมการศึกษาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เพื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงตามเป้าประสงค์ ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม

           การปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีรายละเอียดและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย มีองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีคุณค่าต่อการรวบรวมและถ่ายทอดให้กับบุคลากร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านการศึกษาผู้ต้องขังของเรือนจำ ทัณฑสถาน จะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งสมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพของการศึกษาผู้ต้องขัง

           สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาผู้ต้องขังซึ่งเป็นตัวแทนเรือนจำ ทัณฑสถานเขต 1 – 10 และเรือนจำ ทัณฑสถานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จำนวน 35 คน ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการศึกษาจะได้รวบรวมข้อมูล ตรวจวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และจัดทำรูปเล่มเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

          สำหรับรูปแบบการประชุม ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการในลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ต้องขังส่วนกลาง/เรือนจำ ทัณฑสถาน ใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กำหนดเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับเป็นคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้เป็นไปในทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ให้ก้าวทันการปรับกระบวนทัศน์ใหม่สู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของผู้ต้องขังและเรือนจำ ทัณฑสถานได้อย่างเหมาะสม ปรากฏผลต่อการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างยั่งยืน

คู่มือเตรียมการรับเสด็จฯ

          “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำโครงการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทุกปี อย่างน้อย ปีละ 2 แห่ง 

สถิติ / ข้อมูล

ที่รายการสถิติ
1 สถิติผู้เรียนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา (แยกตามภาคการศึกษา)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
2 สถิตินักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3 สถิตินักศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
4 สถิติจำนวนนักศึกษา มสธ. (ย้อนหลัง)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
5 จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.(จำแนกตามสาขาวิชา)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
6 จำนวนนักศึกษา มสธ. จำแนกตามเรือนจำ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
7 จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
8 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษาและเพศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
9 ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและปีการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
10 ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
11 สถิติการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
12 สรุปยอดจำหน่ายงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
ส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน
13 สมุดโทรศัพท์ ราชทัณฑ์ ONLINE
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา