อธิการบดี มสธ.เข้าอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น.  รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณาจารย์ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ. สุชาติ  วงศ์อน้นต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์…

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น.  รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณาจารณ์ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ. สุชาติ  วงศ์อน้นต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาหลักที่เข้าดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขังในระดับปริญญาตรี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา  โดยมีจำนวนผู้ต้องขังที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้นตามลำดับ