สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาค ชุดแรก

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชุดแรก จำนวน 21 เครื่อง ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้กับทัณฑสถานหญิงชลบุรีเป็นแห่งแรก เนื่องจากทัณฑสถานฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่แล้ว โดยขอยืมเครื่องโน้ตบุคคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามาใช้ และทัณฑสถานฯ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้ทันที

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในการอนุมัติโครงการขอรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง  และประสานไปยังสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางในการขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 แห่ง และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง ประธานบอร์ด TOT ในปัจจุบัน เป็นผู้ลงนามร่วมกับอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา