โครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  กรมราชทัณฑ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศได้กระทำความดี …

          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  กรมราชทัณฑ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานาประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศได้กระทำความดี  โดยการปฏิบ้ติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองยึดถือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  จึงจัดทำโครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2554

 

          สำหรับการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ร่วมปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือและศรัทธา เพื่อสร้างความดีถวายแด่พระองค์ท่านพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 142 แห่ง โดยจัดพิธีเปิดตามภาคต่างๆดังนี้

  • ภาคกลาง  ณ เรือนจำกลางคลองเปรม
  • ภาคเหนือ  ณ เรือนจำกลางเชียงราย
  • ภาคใต้  ณ เรือนจำกลางสงขลา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ เรือนจำกลางขอนแก่น

 

 

 

 

          สำหรับภาคกลาง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ได้เรียนเชิญผู้นำศาสนาทั้ง 3 ศาสนามาเป็นประธานดังนี้

  •  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบหมายให้ พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นผู้แทนศาสนาพุทธ
  • จุฬาราชมนตรีมอบหมายให้ นายประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้แทนศาสนาอิสลาม
  • ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บาทหลวงวิรัช อมรพัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาไถ่ เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์

 

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ รังสิโยภาส รองอธิบดีกรมราทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้ต้องขังร่วมปฏิบัติธรรมศาสนาละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน