การศึกษาดูงานที่บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

กรมราชทัณฑ์ และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด(มหาชน) มีโครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขังร่วมกัน ในการนี้ ฝ่ายฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้นำคณะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ Call Center และการดำเนินงานของบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

         

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ Call Center

และการดำเนินงานของ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา

 

  

          ด้วย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดทำสมุดหน้าขาวและหน้าเหลือง Thailand Yellow Pages และบริการ 1188 ช่วยค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เข้ามาประสานความร่วมมือในการทำงานกับ กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขัง ในการนี้ ฝผ. ได้นำคณะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ Call Center และการดำเนินงานของ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา

          ด้วยกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศของผู้พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์ เป็นการให้โอกาสในการมีอาชีพรายได้ สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติและเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ทั้งสองหน่วยงาน จึงบูรณาการภารกิจร่วมกันให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร        

          ผลจากการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวทำให้ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดทำสมุดหน้าขาวและหน้าเหลือง Thailand Yellow Pages และบริการ 1188 ช่วยค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เข้ามาประสานความร่วมมือในการทำงานกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขัง

           ในการนี้ ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้นำคณะข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สพน. ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ สพน. สำนักทัณฑวิทยา กองแผนงาน กองนิติการ และเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความสนใจ รวม 31 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ Call Center และการดำเนินงานของ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับการอำนวยความสะดวกและการต้อนรับเป็นอย่างดี จากอาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตลอดทั้งทีมงานของบริษัทฯ ทุกท่าน