การจัดพิมพ์หน้งสือ “ของดีที่คุก”

ตามที่สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศส่งภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เพื่อคัดเลือกพิมพ์เผยแพร่ (ดูรายละเอียดที่นี่) นั้น  กรมราชทัณฑ์ ขอให้เรือนจำ/ทัณสถานคัดเลือกการให้บริการที่มีความโดดเด่น เช่น การบริการเสริมสวย นวดแผนไทย และบริการคาร์แคร์ เป็นต้น และการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เช่น การทำนา การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น รวมถีงเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความต้องการส่งภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเพิ่มเติม ดดยให้จัดส่งข้อมูล ในรูปแบบของไฟล์ภาพ (.jpg, .png ฯลฯ)  พร้อมคำอธิบายภาพ ในรูปแบบของเอกสารเวิร์ด (.doc, .docx,.txt) ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมบันทึกลงซีดี ส่งมาที่กรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือสั่งการและตัวอย่างได้ที่นี่  ดาว์นโหลด