การอุปสมบทและบวชเนกขัมมะหมู่มหากุศล

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการอุปสมบทหมู่แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(ชาย) จำนวน 98 รูป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555  และได้จัดการบวชเนกข้มมะแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(หญิง) จำนวน 98 ราย สืบเนื่องจากในปี 2555 ถือเป็นปีมหามงคลของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการอุปสมบทหมู่แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(ชาย) จำนวน 98 รูป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555  และได้จัดการบวชเนกข้มมะแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(หญิง) จำนวน 98 ราย สืบเนื่องจากในปี 2555 ถือเป็นปีมหามงคลของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

จึงนับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษที่ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมราชทัณฑ์ ทั้งจากส่วนกลาง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ แด่ทั้งสามพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศชาติ ประชาชนเป็นเอนกอนันต์

 

 

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย จึงได้จัดทำ “โครงการสัมมนาด้านการพัฒนาจิตใจด้วยการอุปสมบท และบวชเนกขัมมะหมู่มหากุศลในนาม กรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามลคล ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” ขึ้น

 

โดยจัดทำโครงการรร่วมกันระหว่างวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกรมราชทัณฑ์ กอปรกับในปี 2555 เป็นปีที่ 98 แห่งการสถาปนากรมราชทัณฑ์ จึงได้กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการอุปสมบท จำนวน 98 รูป และบวชเนกขัมมะ จำนวน 98 ราย

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 2