ผลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45

กรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังขึ้น ระหว่างวันที่ 1–11 มีนาคม 2555 รวม 11 วัน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45  ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน 

 

          กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่  1 – 11   มีนาคม 2555  รวม 11 วัน  ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้เกิดการพัฒนาในด้าน การผลิตและฝีมือช่าง ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์  และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง  ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน และตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ สำนักพัฒนาพฤตินิสัยจึงกำหนดจัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังขึ้น ระหว่างวันที่  1 – 11 มีนาคม  2555  รวม 11 วัน ณ โรงจอดรถเรือนจำกลางคลองเปรม โดยแบ่งการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่
 1. การแข่งขันทักษะการประกอบเครื่องเรือนไม้
 2. การแข่งขันทักษะฝีมือช่างแกะสลักไม้
 3. การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร
 4. การแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักผัก-ผลไม้

         
           โดยกำหนดให้เรือนจำกลางประธานเขต และเรือนจำ/ทัณฑสถานในเขตอิสระ คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีเรือนจำ/ ทัณฑสถานเข้าร่วม จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
 1. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  เป็นตัวแทนเขต 1  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบอาหารและการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักผัก-ผลไม้
 2. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนเขต 2  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบเครื่องเรือนไม้และการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้
 3. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เป็นตัวแทนเขต 2  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบอาหารและการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักผัก-ผลไม้
 4. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เป็นตัวแทนเขต 3  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบอาหาร
 5. เรือนจำกลางขอนแก่น เป็นตัวแทนเขต 4  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้
 6. เรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเขต 5  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้
 7. เรือนจำกลางพิษณุโลก เป็นตัวแทนเขต 6  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้
 8. เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นตัวแทนเขต 6  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบเครื่องเรือนไม้
 9. เรือนจำกลางนครปฐม เป็นตัวแทนเขต 7 ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบเครื่องเรือนไม้
 10. เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำในเขตอิสระ  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบเครื่องเรือนไม้และการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้
 11. เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำในเขตอิสระ  ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบเครื่องเรือนไม้และการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้
 12. ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานในเขตอิสระ ส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบอาหารและการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักผัก-ผลไม้

          ส่วนเรือนจำและทัณฑสถาน ในเขต 8 ,เขต 9 และเขตอิสระ อื่น ที่ไม่ได้ร่วมส่งผู้ต้องขัง เข้าแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผู้ต้องขัง ที่มีฝีมือ ที่ได้รับการฝึกวิชาชีพจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวนมาก และบางแห่ง ไม่มีความพร้อม ไม่มีการฝึกวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ ที่จัดการแข่งขัน จึงของดส่งตัวแทนผู้ต้องขังเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 
          กรมราชทัณฑ์ ได้ทำการตัดสินการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังทั้ง 4  ประเภทเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลปรากฏ ดังนี้
          1.ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบอาหาร ทำการแข่งขัน ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 พร้อมประกาศผล และมอบรางวัล โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากคณะโรงเรียนการเรือน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นกรรมการตัดสิน ผลปรากฏ ดังนี้
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทัณฑสถานหญิงกลาง
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
              รางวัลชมเชย  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
          2. ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักผัก-ผลไม้ ทำการแข่งขัน ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 พร้อมประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากคณะโรงเรียนการเรือน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นกรรมการตัดสิน ผลปรากฏ ดังนี้
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทัณฑสถานหญิงกลาง
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
              รางวัลชมเชย  เรือนจำกลางกำแพงเพชร
          3. ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการประกอบเครื่องเรือนไม้ ทำการแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2555 ได้มีการประกาศผลการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล และได้รับความร่วมมือจาก สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่ และนายพิทยา สังฆนาคิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ตลอดทั้ง 3  วัน ผลปรากฏ ดังนี้
              รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เรือนจำกลางคลองเปรม
              รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เรือนจำกลางกำแพงเพชร
              รางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ เรือนจำกลางนครปฐม
              รางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
          4. ประเภทการแข่งขันทักษะฝีมือการแกะสลักไม้ ทำการแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2555 และได้มีการประกาศผลการแข่งขัน พร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 11 มีนาคม 2555 โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย และได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง,สำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  และนายธีรภัทร  สุวรรณวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ผลปรากฏ ดังนี้
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรือนจำกลางคลองเปรม
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เรือนจำกลางพิษณุโลก
              รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เรือนจำกลางขอนแก่น
              รางวัลชมเชย  เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
         จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ เรือนจำและทัณฑสถาน ที่เข้าร่วมส่งผู้ต้องขังเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการแข่งขัน ฯ ดังนี้

          – การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังประเภทการประกอบเครื่องเรือนไม้ มีระยะเวลาเหมาะสมดี แบบที่ใช้ในการแข่งขันค่อนข้างยาก ส่วนการนำกรรมการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเห็นว่าความยุติธรรมดี  

          – การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังประเภทการแข่งขันการประกอบอาหาร โดยกำหนดโจทย์อาหารเพื่อสุขภาพ ค่อนข้างยากในการคิดเมนูอาหาร ระยะเวลาเหมาะสมดี

          – กำหนดเวลาในการแข่งขัน มีความเหมาะสม เนื่องจากทุกเรือนจำที่เข้าร่วมในการแข่งขัน ฯ ต้องมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการอยู่แล้ว  

          – สถานที่ในการแข่งขันสถานที่มีความโปร่ง โล่ง สบาย ง่ายในการควบคุม

          – รางวัลในการแข่งขัน มีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มรางวัลปลอบใจสำหรับเรือนจำและทัณฑสถานที่เข้าร่วมในการแข่งขันที่พลาดรางวัล

          – ข้อเสนอแนะ กรมราชทัณฑ์ควรให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน เนื่องจากบางเรือนจำยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการฝึกวิชาชีพ  

          การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังประจำปี 2555 ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมเสนอข่าว และติดตามการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด  อาทิ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  ,ช่อง SPRING NEW หรือช่อง สถานีข่าวของ เคเบิลทีวี ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 
สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  ได้ให้ความสนใจและติดตามการแข่งขัน ฯ เป็นอย่างดี ทำให้เข้าใจกระบวนการผลิต การทำงาน การฝึกวิชาชีพ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์มากขึ้น 
 
{jcomments on}