การลงนามความร่วมมืองานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

 

กระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษระหว่างในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เรือนจำกลางคลองเปรม

 

 

 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ
ของผู้พ้นโทษระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม 
ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. 
ณ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 
เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
 
          กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยส่งเสริมให้เรือนจำ/ ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ภายหลังจากพ้นโทษ โดยการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังปัจจุบัน แบ่งดังนี้
 
 
 
          1.การฝึกอาชีพในระบบโรงงาน เป็นการฝึกอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐาน ทำให้ผู้ต้องขังเกิดความชำนาญในวิชาชีพนั้น ซึ่งสามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานภายนอก เช่น ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างสี ช่างปูน ช่างจักสาน ช่างเชื่อม เป็นต้น 
          2.การฝึกอาชีพงานบริการ นอกจากจะเป็นการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำแล้ว ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมยังสามารถนำวิชาชีพที่ได้รับให้บริการผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ เช่น การนวดแผนไทย ช่างเสริมสวย ตัดผม คาร์แคร์ การประกอบอาหารคาว-หวาน (ครัวชวนชม) เบเกอร์รี่ กาแฟสด ฯลฯ
          3.การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เน้นกระบวนการฝึกอาชีพ (Trianing) พร้อมสร้างอาชีพตามความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม ทำให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระได้ทันที เช่น การประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋) งานเย็บปักถักร้อย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน งานประดิษฐ์ ต่างๆ ฯลฯ 
          4.การฝึกวิชาชีพการเกษตร โดยกรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ เพื่อให้ผู้ต้องขังรู้สึกหวงแหนในที่ดินทำกิน ดำรงชีวิตอย่างเพียงพอพึ่งพาตนเอง โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจำชั่วคราว และส่งเสริมวิชาชีพการเกษตรในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งด้านการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สวนป่า หัตถกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
 
 
          นอกจากการฝึกวิชาชีพในระดับเบื้องต้นตามที่กล่าวมาแล้ว ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังได้เน้นให้เกิดการยกระดับฝีมือและพัฒนาการฝึกวิชาชีพขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และการจัดการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกด้วย
 
          การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาการฝึกวิชาชีพในหลายด้าน ทั้งเรื่องของวิทยากรที่เข้ามาจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ให้มีความหลากหลาย ซึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนที่ผ่านมาประกอบด้วย วิทยากรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอาชีวศึกษา สำนักงานเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน และวิทยากรท้องถิ่น เป็นต้น 
 
         
 
          ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายส่งเสริมการมี งานทำของผู้พ้นโทษ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศของผู้พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์ เป็นการให้โอกาสในการมีอาชีพรายได้ สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติและเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ 
         
 
           เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ทั้งสองหน่วยงานจึงบูรณาการภารกิจร่วมกันให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ต้องโทษ ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีงานทำหลังจากพ้นโทษ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์) และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) ให้เกียรติลงนามพยานในบันทึกข้อตกลงฯ 
 
         
 
การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการ มีงานทำของผู้พ้นโทษฯ และกำหนดแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องโทษในหลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แบ่งตามวัตถุประสงค์ 3 ประเภท ดังนี้
 
          1. ฝึกเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ
          2. ฝึกเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระ
          3. ฝึกเพื่อทำงานในต่างประเทศ โดยพิจารณาบางประเทศที่สามารถเข้าไปทำงานได้ 
          โดยแผนการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2555 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือ โดยสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างสองกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังใน 2 ลักษณะ คือ
          1. การจัดฝึกอบรมทั่วไปตามความต้องการของผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้รวบรวมสาขาอาชีพที่ผู้ต้องขังต้องการรับการฝึกอบรม เพื่อให้กระทรวงแรงงานจัดหลักสูตรและฝึกอบรมต่อไป 
          2.การจัดฝึกอบรมในสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน และทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยนำร่อง 2 สาขา ได้แก่ สาขาการนวดแผนไทย ในทัณฑสถานหญิง ที่มีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย และมีร้านให้บริการนวดแผนไทยแก่บุคคลภายนอกด้านหน้าทัณฑสถาน และสาขาช่างไม้เครื่องเรือน
{jcomments on}