กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ สอศ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และและการยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 

     วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการขยายโอกาสการศึกษา “อาชีวศึกษาสู่ผู้ต้องขัง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความรู้ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ต้องขังและบุคลากรกรมราชทัณฑ์ สร้างเครือข่ายและร่วมมือกันในการให้คำปรึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

     วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองในอนาคต ซึ่งผลการดำเนินงานของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสองได้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาสายอาชีพ ให้กับผู้ต้องขังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น โดยสถิติผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ หลักสูตรสำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช. 690 คน ระดับ ปวส. 316 คน จากเรือนจำ ทัณฑสถานที่เปิดการเรียนการสอน 66 แห่ง

     ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ในการพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการแรงงานของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เรือนจำการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นเรือนจำเฉพาะทาง ที่เน้นด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ”และกำหนดใช้เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเป็นเรือนจำนำร่อง โดยเมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2558 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ เรือนจำเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำการศึกษา ผลการดำเนินงานได้เปิดการเรียนการสอนที่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยามาแล้ว 6 ภาคเรียน และในภาคเรียนที่ 2/2559 ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 32 คน ระดับ ปวส. 26 คน ปัจจุบันมีจำนวนผู้เรียน 342 คน แบ่งออกเป็นระดับ ปวช. 256 คน และ ปวส. 86 คน เปิดสอนสาขาช่างยนต์ สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือกล หลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาสาขาช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพเสนา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และในปี 2561 เพื่อเป็นการขยายผลให้ผู้ต้องขังได้รับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านยางพารา ให้กับผู้ต้องขังให้สามารถนำไปใช้ประกอบสัมมาชีพและพัฒนาตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนร่วมมือแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดลงนามความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ขึ้นในวันดังกล่าว

ประมวลภาพ