วัน: 14 สิงหาคม 2012

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมราชทัณฑ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18 รายแล้วย  ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

การติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังไว้ดังต่อไปนี้

–   งานที่ว่าจ้างให้ผู้ต้องขังทำต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดพิษภัยอันตราย หรือผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขัง และห้ามนำงานที่มีลักษณะอาจและหรือสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหลบหนี มาทำภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างเด็ดขาด