การติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังไว้ดังต่อไปนี้

–   งานที่ว่าจ้างให้ผู้ต้องขังทำต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดพิษภัยอันตราย หรือผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขัง และห้ามนำงานที่มีลักษณะอาจและหรือสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหลบหนี มาทำภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างเด็ดขาด

 

 

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังไว้ดังต่อไปนี้

  • งานที่ว่าจ้างให้ผู้ต้องขังทำต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดพิษภัยอันตราย หรือผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขัง และห้ามนำงานที่มีลักษณะอาจและหรือสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหลบหนี มาทำภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างเด็ดขาด
  • งานรับจ้างที่มียี่ห้อหรือตราสัญลักษณ์ จะต้อง เป็นสินค้าที่ไม่ลอกเลือนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ซึ่งจะก่อนให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
  • การว่าจ้างแรงงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้าง คณะกรรมการเรือนจำ/ทัณฑสถาน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างโดยจะหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาจากเรือนจำ/ทัณฑสถานในเขต หรือใกล้เคียง หรือจากหน่วยงานอื่นๆ หรือค่าจ้างของการรับจ้างบุคคลภายนอกในท้องถิ่น ทั้งนี้ ราคาที่ว่าจ้างต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ต้องขัง

  • ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้นำเครื่องมือ วัตถุดิบ เข้ามาเอง
  • ในการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขังแต่ละครั้ง ผู้ว่าจ้างต้องทำสัญญาจ้างทุกงาน โดยระบุผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง ประเภทของงาน จำนวนราคาต่อหน่วย และวงเงินรับจ้าง อย่างชัดเจน และหากเป็นชิ้นงานใหม่ที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้างจะต้องให้ผู้ต้องขังทดลองงานไม่เกิน 1 เดือน และให้ ทำสัญญาจ้างครั้งละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ
  • การนำวัตถุดิบรับจ้างงานเข้ามา หรือการนำสินค้า ที่ผลิตสำเร็จจากการรับจ้างออกจาก เรือนจำ/ ทัณฑสถานแต่ละครั้ง จะต้องมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ การรับ – ส่ง (หมายเลย 8,9,10) ตามแบบทะเบียนคุมการรับส่งวัสดุแรงงานรับจ้าง
  • กรณีการรับงานที่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือน้ำ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการนำวัสดุ วัตถุดิบ มาส่งและมารับกลับ เมื่อผลิตวัสดุสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

 

เชิญผู้สนใจติดต่อ ณ เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเรือนจจำโดยตรง 

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ โทร/โทรสาร 02 967 6532-3

Email: spn2555@gmail.com