ปี: 2014

30 ปี มสธ. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2557 นี้จะเป็นวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ของของความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่ง นับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย (กพพ.)

ภารกิจ / หน้าที่

  • กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
  • กำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
  • การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านพัฒนาพฤตินิสัยแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมราชทัณฑ์
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์

(02) 967 – 3554

spn2555@gmail.com

สมุดโทรศัพท์ กรมราชทัณฑ์ Online

CorrectPhoneBook

พิมพ์บางส่วนของ ชื่อ-นามสกุล สังกัด หรือเบอร์โทรศัพท์
ที่ท่านต้องการทราบข้อมูลที่นี่

 


LOADING...

รายงานการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ

                       ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.2/36548 และหนังสือที่ ยธ 0704.2/36550 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (The Bangkok Rules) โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 99 แห่ง ดำเนินการ ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงหลากหลายสาขาอาชีพ ตามความสนใจซึ่งเหมาะสมกับผู้ต้องขังหญิง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และให้สรุปผลรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบทุกๆ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 นั้น