รายงานการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ

                       ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.2/36548 และหนังสือที่ ยธ 0704.2/36550 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (The Bangkok Rules) โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 99 แห่ง ดำเนินการ ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงหลากหลายสาขาอาชีพ ตามความสนใจซึ่งเหมาะสมกับผู้ต้องขังหญิง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และให้สรุปผลรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบทุกๆ 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 นั้น