30 ปี มสธ. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2557 นี้จะเป็นวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ของของความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่ง นับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนาน