เดือน: มีนาคม 2016

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจำ ทัณฑสถาน

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาในเรือนจำ/ทัณฑสถานขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สวนนงนุช อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย (นางพรทิพย์ โชคสมัย) เป็นประธานในพิธีเปิด

ส่วนกิจการกำลังใจในพระดำริฯ

บทบาทหน้าที่

  • ดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน  ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา
  • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
  • กำหนดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
  • ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


ผู้อำนวยการส่วน

เดือนงาม สุขชวลิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการกำลังใจในพระดำริฯ

อังคณา พงศ์พนิตานนท์
หัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรม

บังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

นายเอกภูมิ กัณฐสุทธิ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

การประชุมระดับนโยบายกรมราชทัณฑ์และ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมระดับนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และกรมราชทัณฑ์ โดยเรียนเชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์/ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช