การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง

            วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมการศึกษาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เพื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงตามเป้าประสงค์ ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม

           การปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีรายละเอียดและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย มีองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีคุณค่าต่อการรวบรวมและถ่ายทอดให้กับบุคลากร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านการศึกษาผู้ต้องขังของเรือนจำ ทัณฑสถาน จะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งสมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพของการศึกษาผู้ต้องขัง

           สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาผู้ต้องขังซึ่งเป็นตัวแทนเรือนจำ ทัณฑสถานเขต 1 – 10 และเรือนจำ ทัณฑสถานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จำนวน 35 คน ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการศึกษาจะได้รวบรวมข้อมูล ตรวจวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และจัดทำรูปเล่มเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

          สำหรับรูปแบบการประชุม ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการในลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ต้องขังส่วนกลาง/เรือนจำ ทัณฑสถาน ใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กำหนดเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับเป็นคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้เป็นไปในทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ให้ก้าวทันการปรับกระบวนทัศน์ใหม่สู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของผู้ต้องขังและเรือนจำ ทัณฑสถานได้อย่างเหมาะสม ปรากฏผลต่อการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างยั่งยืน