วัน: 24 พฤศจิกายน 2018

คู่มือเตรียมการรับเสด็จฯ

          “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำโครงการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทุกปี อย่างน้อย ปีละ 2 แห่ง 

สถิติ / ข้อมูล

ที่รายการสถิติ
1 สถิติผู้เรียนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา (แยกตามภาคการศึกษา)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
2 สถิตินักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3 สถิตินักศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
4 สถิติจำนวนนักศึกษา มสธ. (ย้อนหลัง)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
5 จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.(จำแนกตามสาขาวิชา)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
6 จำนวนนักศึกษา มสธ. จำแนกตามเรือนจำ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
7 จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
8 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษาและเพศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
9 ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและปีการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
10 ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
11 สถิติการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
12 สรุปยอดจำหน่ายงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
ส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน
13 สมุดโทรศัพท์ ราชทัณฑ์ ONLINE
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

การลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์