เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย […]