โครงการแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการพัฒนาฝีมือผู้ต้องขังด้านงานช่างไม้พร้อมส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ และมีภารกิจหลักในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและเพื่อเป็นการพัฒนาด้านฝีมือ มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ตอบสนอนความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างเครื่องเรือนไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

          กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการพัฒนาฝีมือผู้ต้องขังด้านงานช่างไม้พร้อมส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ และมีภารกิจหลักในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและเพื่อเป็นการพัฒนาด้านฝีมือ มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ตอบสนอนความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างเครื่องเรือนไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตให้กับเรือนจำจำนวน 5 แห่ง และปัจจุบันได้ดำเนินโครงการไปแล้ว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 

          1. เรือนจำจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2555 – 1 พฤษภาคม 2555

          2. เรือนจำจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2555

          3. เรือนจำอำเภอฝาง  ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2555

 

โครงการแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการผลิต

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

 

ท่านสำนักพัฒนาพฤตินิสัยและผู้อำนวยการส่วนฝึกวิชาชีพ

ร่วมพิธีเปิดงาน ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย

วิทยากรแนะนำตัว และวัตถุประสงค์โครงการ

 

ผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน จำนวน 6 กลุ่ม

 

 

 

โครงการแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการผลิต

เรือนจำจังหวัดนครนายก

 

ผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม 30 คนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 6 คน