การประยุกต์ใช้ eDLTV สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรือนจำ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้จัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

          โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้จัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และในปี พ.ศ. 2553 ได้จัดทำระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
 

          ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เล็งเห็นประโยชน์ของระบบ eDLTV ทั้งสองระบบข้างต้น สามารถนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ตั้งแต่การศึกษาสายสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) การศึกษาสายวิชาชีพ และการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะนำระบบ eDLTV มาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามระบบที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว กอปรกับผู้ต้องขังจะมีโอกาสเข้าถึงสื่อเสริมการเรียนการสอนเพื่อใช้ทบทวนบทเรียนได้ โดยได้จัดทำโครงการนำร่องการประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอนในเรือนจำและทัณฑสถานขึ้น เพื่อเป็นการทดลองนำระบบ eDLTV มาใช้ประโยชน์เป็นสื่อเสริมการศึกษาในเรือนจำและทัณฑสถานตามหลักสูตร กศน. และหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา หากโครงการดังกล่าวดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อาจขยายผลสู่เรือนจำและทัณฑสถานอื่นๆ ได้
 
 เรือนจำและทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 6 แห่งคือ 
     1) ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
     2) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
     3) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
     4) ทัณฑสถานหญิงกลาง
     5) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี
     6) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
 
ผลการดำเนินงาน
  1. เรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายได้รับมอบครุภัณฑ์ external hard disk ที่บรรจุระบบ eDLTV ไปทดลองใช้เป็นสื่อเสริมจัดการเรียนการสอนแล้ว

  2. กรมราชทัณฑ์และฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการนำ external hard disk ที่บรรจุระบบ eDLTV ไปทดลองใช้เป็นสื่อเสริมจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ประสบปัญหาการเปิดเข้าใช้เครื่องดังกล่าว จึงได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงว่าควรบรรจุระบบ eDLTV ลงใน PC Server ซึ่งจะแก้ไขปัยหาการเปิดเข้าใช้งานได้ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการโครงการโทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จึงได้มอบเครื่อง PC Server ที่บรรจุระบบ eDLTV ให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 09.30 นาฬิกา ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคาร Nectec ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

{jcomments on}