โครงการศูนย์การเรียนรู้

สำหรับการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) แก่ผู้ต้องขัง เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ต้องขังได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและสนใจ ได้รับความบันเทิงผ่อนคลายความตึงเครียด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการแสวงหาความรู้ใส่ตัว เป็นผู้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการใหม่ๆ เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้โดยง่าย

 

กรมราชทัณฑ์จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 54 แห่งเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดศูนย์การเรียนรู้แก่ผู้ต้องขัง  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานจำนวน 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548  ซึ่งเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นเรือนจำที่มีขนาดใหญ่และปริมาณผู้ต้องขังมาก  จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ในการดำเนินงาน

โครงการ “จัดศูนย์การเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน” เป็นโครงการ เฉพาะกิจที่ กรมราชทัณฑ์โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดทำขึ้นในโอกาสที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ตั้งเป้าประสงค์การบริจาคทรัพย์สินแก่องค์กรผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่หน่วยงานครบรอบ 50 ปี ในปี 2548 และเพื่อการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง การเปิดเรือนสู่สังคมตามแผนทิศทางกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2 จึงกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะโครงการไว้ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถศึกษา ค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้
3. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียด มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้ มีความหวังในชีวิต มองเห็นคุณค่าของตนเอง และไม่คิดแหกหักหลบหนี
4. ส่งเสริมนโยบายของรัฐ และหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ
5. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบัน หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง