admin

กลุ่มงานฝึกวิชาชีพ (กฝ)

บทบาทหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้เรือนจำดำเนินการฝึกวิชาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตาม ความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ต้องขัง ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลหน้าที่และอำนาจกรมราชทัณฑ์
 • พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแลและตรวจสอบโครงการ ฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
 • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้าน การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้เรือนจำนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานนิทรรศการ และงานเทศกาลต่างๆ
 • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมจำหน่ายไม่ได้ออก จากบัญชีของเรือนจำ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ และแข่งขัน ทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง การพัฒนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่

 

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com

กลุ่มงานบริหารการเงิน (กบ.)

บทบาทหน้าที่

 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และจัดอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
 • ดำเนินการด้านการพัสดุ และการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์
 • พิจารณา เสนอความเห็นการขออนุมัติ อนุญาต ดำเนินการด้านการพัสดุและการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังของเรือนจำ
 • ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดที่จัดซื้อด้วยเงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังออกจากบัญชีเรือนจำ
 • จัดทำรายงานการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์
 • จัดทำงบการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ภาพรวม ของกรมราชทัณฑ์
 • รวบรวมฐานะการเงิน เงินร้านสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง ของเรือนจำ
 • การจัดทำประมาณการรายได้เงินผลพลอยได้ประจำปีเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์

 

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ (สศ.)

บทบาทหน้าที่

 • ติดตามและดำเนินงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • จัดทำและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการจัด การศึกษา แก่ผู้ต้องขังทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ โปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ด้วยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนากิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ เป็นต้น นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ ร่างกายและจิตใจ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เรือนจำ ในด้านการศึกษาและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการจัดการศึกษาและการส่งเสริม สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์
 • ประสานหน่วยงานเครือข่ายภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ ในการเรียนการสอนและการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง
 • กำหนดแนวทาง ประสานงาน และการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา พฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยกระบวนการลูกเสือ

(02) 967 – 3558 – 9,
(02) 967 – 3614
(ภายใน 522-3,528)

spn2555@gmail.com