บทความ

เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอ เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็นประโยชย์ต่อสาธารณชน โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในด้านต่างๆ

โทษประหารชีวิต ยับยั้งอาชญกรรมได้จริงหรือไม่?

          โดยปกติ โทษอาญาที่ใช้ลงแก่ผู้กระทำผิดมี 5 ประการ คือการประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน โทษประหารชีวิต ถือเป็นโทษสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ที่ถูกพิพากษา ต้องถูกทำให้เสียชีวิตตามวิธีที่กำหนดไว้ในกระบวนการยุติธรรม การลงโทษประหารชีวิตในอดีต จะมีอยู่หลายวิธี แล้วแต่ลักษณะความผิดที่กระทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัว ไม่กล้ากระทำความผิด เช่น การตัดศรีษะ การเผาทั้งเป็น การขุดหลุมฝังทั้งเป็น หรือการทรมานจนกว่าจะตายด้วยวิธีการอื่นๆ   ในปัจจุบัน ทั่้วโลกได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการลงโทษ จากการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นแทนเหยื่อมาสู่การลงโทษเพื่อการระงับยับยั้งมิให้บุคคลนั้นก่ออาชญากรรมขั้นในสังคมได้อีก โทษประหารชีวิตจึงมุ่งเน้นวิธีการที่การทำให้ผู้ถูกลงโทษเสียชีวิตอย่างสงบ รวดเร็ว และดูไม่โหดร้ายเป็นหลัก การประหารชึวิตที่เป็นหลักในปัจจุบัน จึงมีอยู่ 5 วิธีด้วยกัน ได้แก่          

คุกกับตะราง ต่างกันอย่างไร

          เราคงเคยได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่คุมขังนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น คุก ตะราง เรือนจำ หรือทัณฑสถาน เป็นต้น คำที่กำหนดให้ใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน ได้แก่ “เรือนจำ” คำนี้มีกำหนดความหมายไว้ในพระราชบัญญติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ไว้ว่า “ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตต์ไว้โดยชัดเจน”  ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  ได้แบ่งเรือนจำออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  

–  เรือนจำกลาง
–  เรือนจำส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
–  เรือนจำพิเศษหรือทัณฑสถาน
–   เรือนจำชั่วคราว  

เกาะตะรุเตา: เรื่องราวของคุกในตำนาน

          เกาะ “ตะรุเตา” หรือ “ตะรูเตา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูล แหล่งธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลอันดามัน มีความงามตามธรรมชาติทั้งบนเกาะและในน้ำ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก เกาะตะรุเตาได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517