วัน: 14 ธันวาคม 2011

กลุ่มงานฝึกวิชาชีพ (กฝ)

บทบาทหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้เรือนจำดำเนินการฝึกวิชาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตาม ความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ต้องขัง ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลหน้าที่และอำนาจกรมราชทัณฑ์
 • พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแลและตรวจสอบโครงการ ฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
 • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้าน การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้เรือนจำนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานนิทรรศการ และงานเทศกาลต่างๆ
 • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมจำหน่ายไม่ได้ออก จากบัญชีของเรือนจำ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ และแข่งขัน ทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง การพัฒนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่

 

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com

กลุ่มงานบริหารการเงิน (กบ.)

บทบาทหน้าที่

 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และจัดอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
 • ดำเนินการด้านการพัสดุ และการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์
 • พิจารณา เสนอความเห็นการขออนุมัติ อนุญาต ดำเนินการด้านการพัสดุและการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังของเรือนจำ
 • ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดที่จัดซื้อด้วยเงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังออกจากบัญชีเรือนจำ
 • จัดทำรายงานการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์
 • จัดทำงบการเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ภาพรวม ของกรมราชทัณฑ์
 • รวบรวมฐานะการเงิน เงินร้านสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง ของเรือนจำ
 • การจัดทำประมาณการรายได้เงินผลพลอยได้ประจำปีเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์

 

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com