เดือน: มกราคม 2012

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน มอบหนังสือห้องสมุดกรมราชทัณฑ์

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 580 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 

 

ติดต่อสอบถาม / ที่ตั้งหน่วยงาน

 

 

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

ติดต่อสอบถามได้ที่:

           โทร.,โทรสาร   0 2967 3553  (ภายใน 504)   

           E-mail: spn2555@gmail.com

 


 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักพัฒนาพฤตินิสัย

โทร. 0-2967-3554  (ภายใน 505)
โทรสาร 0-2967-3554
E-mail: spn2554@gmail.com

 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา

โทร. 0-2967-3558, 0-2967-3559  (ภายใน 522-523)
โทรสาร 0-2967-3558, 0-2967-3559
E-mail: suksa@correct.go.th

 

ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โทร. 0-2967-3361  (ภายใน 536)
โทรสาร 0-2967-3361
E-mail:  –

 

ส่วนบริหารงานการเงิน

โทร. 0-2967-3560, 0-2967-3561  (ภายใน 533)
โทรสาร 0-2967-3560, 0-2967-3561
E-mail:   –

 

ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

โทร. 0-2967-6023  (ภายใน 538)
โทรสาร 0-2967-6023
E-mail:   –

 

ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

โทร.

0-2967-3562, 0-2967-3563  (ภายใน 531)

โทรสาร

0-2967-3362, 0-2967-3563

E-mail:

  –

 
 

{jumi[data/address.php]}

พิกัด: 13.849758,100.489479

แนวทางการพัฒนาเรือนจำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่ม

          แนวทางการพัฒนาเรือนจำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม มีการศึกษาสาระสำคัญ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขัง 2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรม 3) การจัดปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 4) การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรม ผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขังวัยหนุ่มในภาพรวม ตลอดจนมุมมองในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การจัดตั้งเรือนจำเพื่อการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกรมราชทัณฑ์ ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะงานราชทัณฑ์ประเทศไทย และให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาขณะต้องโทษ สามารถกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีคืนสู่สังคมใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไป ทั้งนี้หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนที่กระทำความผิดและผู้ที่ถูกคุมประพฤติ ….

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กรมราชทัณฑ์ ส่งนักกีฬาผู้ต้องขังกาบัดดี้ชายหาด  ประเภทชาย จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2…

 

การประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  เวลา  09.00 น. สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45  โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อน้นต์ชัย) เป็นประธานการประชุม…