วัน: 17 ธันวาคม 2011

คุกกับตะราง ต่างกันอย่างไร

          เราคงเคยได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่คุมขังนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น คุก ตะราง เรือนจำ หรือทัณฑสถาน เป็นต้น คำที่กำหนดให้ใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน ได้แก่ “เรือนจำ” คำนี้มีกำหนดความหมายไว้ในพระราชบัญญติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ไว้ว่า “ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตต์ไว้โดยชัดเจน”  ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  ได้แบ่งเรือนจำออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  

–  เรือนจำกลาง
–  เรือนจำส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
–  เรือนจำพิเศษหรือทัณฑสถาน
–   เรือนจำชั่วคราว  

เกาะตะรุเตา: เรื่องราวของคุกในตำนาน

          เกาะ “ตะรุเตา” หรือ “ตะรูเตา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูล แหล่งธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลอันดามัน มีความงามตามธรรมชาติทั้งบนเกาะและในน้ำ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก เกาะตะรุเตาได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517

โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต

 จากการที่คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีนโยบายขยายทางการศึกษาของผู้ต้องขังจากส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ระยะสั้นซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้วไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา…

โครงการศูนย์การเรียนรู้

สำหรับการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) แก่ผู้ต้องขัง เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ต้องขังได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและสนใจ ได้รับความบันเทิงผ่อนคลายความตึงเครียด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการแสวงหาความรู้ใส่ตัว เป็นผู้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการใหม่ๆ เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้ปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้โดยง่าย

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้เรือนจำจังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์นำร่องการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง เป็นเรือนจำต้นแบบด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นเรือนจำที่มีความพร้อมด้านบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาทุกระดับ จนถึงระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นเรือนำแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์