คณะข้าราชการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เข้าศึกษาดูงานช่างสิบหมู่

 

เมื่่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุวิทย์ อิ้งทอง และคณะข้าราชการจากส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำเอาแขนงวิชาช่างสิบหมู่มาเปิดสอนในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ช่วยในการพัฒนาพฤตินิสัย…