การประยุกต์ใช้ eDLTV สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรือนจำ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้จัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550