กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ สอศ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และและการยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ