เดือน: มีนาคม 2021

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม ได้กำหนดให้กองพัฒนาพฤตินิสัยประสานกับสถาบันการศึกษาทางไกลเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และวันเวลา ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กำหนดจัดประชุมภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกล ณ โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

 • สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
 • กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และกรมพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
 • สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส สถาบันราชภัฏพระนคร
 • โรงเรียนสามพรานวิทยา
 • สมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

 • สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คุรุสภา มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธาน
 • ให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ร่างข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับภาคีเครือข่ายแต่ละแห่ง ส่งให้สถาบันการศึกษาทางไกลพิจารณาและส่งคืนหน่วยงานเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายของแต่ละหน่วยงานพิจารณาความถูกต้องด้านข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง

ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าติดตามผลการดำเนินงานเรือนจำการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นางงามใจ ทวีชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาที่เรือนจำกลางศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายกรมราชทัณฑ์ ผลการเข้าติดตาม/ประเมินผล สรุปได้ดังนี้

 • ในภาคเรียนที่ 2/2563 มีจำนวนผู้เรียนลดลงจากปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้เรียนที่เคยกำหนดไว้เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน มีการย้ายระบายผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำเกินไปเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดเข้าเรียนหลักสูตรสายสามัญ หรือ ปวช./ปวส. ได้
 • เรือนจำมีความโดดเด่นมากในด้านการนำเอาความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ในการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และช่างเชื่อมโลหะ ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับสถานประกอบการเพื่อเป็นการหารายได้และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า ผู้สำเร็จการศึกษาที่พ้นโทษออกไป ได้รับการจ้างงานที่มีรายได้สูงจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมภายนอก

การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายระยะ 10 ปีเป้าหมายที่ 2 การสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการไม่เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ทั้งสองฝ่ายจึงมีเจตจำนงร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา ทบทวนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง 2 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

สำหรับหลักสุตรที่จะนำมาดำเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนทำแพลตฟอร์มเฉพาะ 10 หลักสูตรออนไลน์ (การสอนแบบออฟไลน์ในเรือนจำ) ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานการเป็นนักขายออนไลน์, พื้นฐานการเป็นนักเขียนบทความและนักรีวิวสินค้าออนไลน์, การตัดต่อเสียง/ภาพและการทำ VTR, การวาดสติ๊กเกอร์ Line, การสร้างอินโฟกราฟฟิก, การตลาดออนไลน์ Google, การสร้างรายได้จาก Youtuber และการเปิดร้านค้าและการขายสินค้าออนไลน์ โดยผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการจะได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง