การลงนามความร่วมมืองานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

 

กระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษระหว่างในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เรือนจำกลางคลองเปรม