วัน: 23 มีนาคม 2012

การรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

          กรมราชทัณฑ์มีภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ จึงไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมดูแลบุคคลที่กระทำผิดเท่านั้น หากแต่มีภารกิจในการปรับและยกระดับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของสังคม ไม่ให้สร้างปัญหาและเป็นภาระของสังคม ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงไม่ได้ควบคุมบุคคลผู้ซึ่งกระทำความผิดแต่อย่างเดียว ยังต้องแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอบรมฝึกฝน ทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดหางานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตลาดปัจจุบันต้องการเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ปักมุก ดอกไม้ประดิษฐ์ ถักแห–อวน ฯลฯ

การแสดงนิทรรศการโครงการจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

 

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการแสดงนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 1–11 มีนาคม 2555