เดือน: กุมภาพันธ์ 2012

คณะข้าราชการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เข้าศึกษาดูงานช่างสิบหมู่

 

เมื่่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2555 นายสุวิทย์ อิ้งทอง และคณะข้าราชการจากส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำเอาแขนงวิชาช่างสิบหมู่มาเปิดสอนในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ช่วยในการพัฒนาพฤตินิสัย… 

การประยุกต์ใช้ eDLTV สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรือนจำ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้จัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology)

science faculty
 เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ:

 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

26 มกราคม 2563

ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 1 - 1
2 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2 - 2
3 ทัณฑสถานหญิงกลาง - 5 5
4 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 1 1
5 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ - 1 1
6 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 2 - 2
7 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ - 1 1
8 เรือนจำกลางคลองเปรม 22 - 22
9 เรือนจำกลางตาก 1 - 1
10 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 3 - 3
11 เรือนจำกลางบางขวาง 3 - 3
12 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 1 - 1
13 เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 - 1
14 เรือนจำกลางยะลา 1 - 1
15 เรือนจำกลางระยอง 1 - 1
16 เรือนจำกลางสงขลา 1 - 1
17 เรือนจำกลางสมุทรปราการ 3 - 3
18 เรือนจำกลางเขาบิน 3 - 3
19 เรือนจำกลางเชียงราย 3 - 3
20 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 - 1
21 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 1 - 1
22 เรือนจำจังหวัดชุมพร 1 - 1
23 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2 - 2
24 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 1 - 1
25 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 1 - 1
26 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 1 - 1
27 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม - 1 1
28 เรือนจำจังหวัดลำพูน - 2 2
29 เรือนจำจังหวัดสกลนคร 1 - 1
30 เรือนจำจังหวัดหนองคาย 1 - 1
31 เรือนจำพิเศษพัทยา 2 - 2
32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 1 - 1
33 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2 - 2
34 เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 1 - 1
35 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 1 - 1
36 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 1 - 1
37 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 67 11 78

 

จำนวนผ้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง จำนวน
1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 16 - 16
2 ทัณฑสถานหญิงกลาง - 13 13
3 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 1 1
4 เรือนจำกลางคลองเปรม 24 - 24
5 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 - 1
6 เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 - 1
7 เรือนจำกลางสงขลา 1 - 1
8 เรือนจำกลางอุดรธานี 1 - 1
9 เรือนจำจังหวัดลำพูน 1 - 1
10 เรือนจำอำเภอนางรอง 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 46 14 60

 

การดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษาและเพศ

 

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ปีการศึกษา ชาย หญิง รวม
2530 3 - 3
2531 17 - 17
2532 12 - 12
2533 26 - 26
2534 21 2 23
2535 25 - 25
2536 21 - 21
2537 12 2 14
2538 28 2 30
2539 36 1 37
2540 26 1 27
2541 33 7 40
2542 40 4 44
2543 37 6 43
2544 61 6 67
2545 69 12 81
2546 108 11 119
2547 102 11 113
2548 109 13 122
2549 122 12 134
2550 160 30 190
2551 122 19 141
2552 163 27 190
2553 158 18 176
2554 56 10 66
2555 115 17 132
2556 108 13 121
2557 122 15 137
2558 122 17 139
รวมทั้งสิ้น 2,034 256 2,290