ปี: 2018

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาค ชุดแรก

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชุดแรก จำนวน 21 เครื่อง ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้กับทัณฑสถานหญิงชลบุรีเป็นแห่งแรก เนื่องจากทัณฑสถานฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่แล้ว โดยขอยืมเครื่องโน้ตบุคคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามาใช้ และทัณฑสถานฯ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้ทันที

ภาคเอกชนบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดเรือนจำ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. “กลุ่มสานต่อที่พ่อสร้าง ใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับกลุ่ม “รวมพลคนคติใจเดียวกัน” และคุณสุนิตา พวงจันทร์ ร่วมกันจัดซื้อหนังสือ “อารียา เมตายา” (AREEYA METAYA) จำนวน 143 เล่ม มอบให้แก่ห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมีนายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และนางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนายธาตรี โภควนิช ผู้แต่งหนังสือดังกล่าว ได้มาร่วมมอบหนังสือด้วย

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ คณะข้าราชการจากส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้เทนจากเรือนจำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย เข้านิเทศเรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย  นางสาวสุจิตร สุวภาพ บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา ได้เดินทางเข้าติดตามผล ให้คำแนะนำ รับทราบอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเรือนจำ  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา”  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ต้องขังแดนเกษตร และการฝึกวิชาชีพแดนหญิง

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา มสธ. ของผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำ/ทัณฑสถานใกล้เคียงที่มีผู้ต้องขังเป็นนักศึกษา มสธ. จำนวนมาก