เดือน: ธันวาคม 2011

ฝ่ายบริหารทั่วไป

บทบาทหน้าที่

  • บริหารงานทั่วไป งานธุรการของกอง เช่น งานสารบรรณ งาน จัดเก็บเอกสาร งานร่างโต้ตอบ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่ของสำนักงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนัก งานจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  งานการประชุม งานรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร สถิติ และการรายงานการ ประชาสัมพันธ์
  • งานเลขานุการ  งานประสานราชการของกอง
  • การบริหารงานบุคคลของสำนัก จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองพัฒนาพฤตินิสัย
  • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวางระบบกำกับติดตาม  ประเมินผล รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานราชการประจำปี
  • กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด และการจัดทำรายงานประจำปี
  • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของกอง
   (02) 967-2222 ต่อ 505

คุกกับตะราง ต่างกันอย่างไร

          เราคงเคยได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่คุมขังนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น คุก ตะราง เรือนจำ หรือทัณฑสถาน เป็นต้น คำที่กำหนดให้ใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน ได้แก่ “เรือนจำ” คำนี้มีกำหนดความหมายไว้ในพระราชบัญญติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ไว้ว่า “ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตต์ไว้โดยชัดเจน”  ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  ได้แบ่งเรือนจำออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  

–  เรือนจำกลาง
–  เรือนจำส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
–  เรือนจำพิเศษหรือทัณฑสถาน
–   เรือนจำชั่วคราว  

เกาะตะรุเตา: เรื่องราวของคุกในตำนาน

          เกาะ “ตะรุเตา” หรือ “ตะรูเตา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูล แหล่งธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลอันดามัน มีความงามตามธรรมชาติทั้งบนเกาะและในน้ำ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก เกาะตะรุเตาได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517