เดือน: ธันวาคม 2011

ฝ่ายบริหารทั่วไป

บทบาทหน้าที่

  • บริหารงานทั่วไป งานธุรการของกอง เช่น งานสารบรรณ งาน จัดเก็บเอกสาร งานร่างโต้ตอบ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่ของสำนักงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนัก งานจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  งานการประชุม งานรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร สถิติ และการรายงานการ ประชาสัมพันธ์
  • งานเลขานุการ  งานประสานราชการของกอง
  • การบริหารงานบุคคลของสำนัก จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองพัฒนาพฤตินิสัย
  • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวางระบบกำกับติดตาม  ประเมินผล รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานราชการประจำปี
  • กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด และการจัดทำรายงานประจำปี
  • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของกอง
   (02) 967-2222 ต่อ 505

ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและปีการศึกษา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ที่ สาขาวิชา 2530 - 2555 2556 2557 2558 รวม
1 คหกรรมศาสตร์ 16---16
2 นิติศาสตร์ 647364545773
3 นิเทศศาสตร์ 183297201
4 มนุษยนิเวศศาสตร์ 11---11
5 รัฐศาสตร์ 17391212206
6 วิทยาการจัดการ 348262934437
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5331360
8 ศิลปศาสตร์ 7564691
9 ศึกษาศาสตร์ 202--22
10 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 324373330424
11 เศรษฐศาสตร์ 43-4249
รวมทั้งสิ้น 1,893 121 137 139 2,290

คุกกับตะราง ต่างกันอย่างไร

          เราคงเคยได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่คุมขังนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น คุก ตะราง เรือนจำ หรือทัณฑสถาน เป็นต้น คำที่กำหนดให้ใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน ได้แก่ “เรือนจำ” คำนี้มีกำหนดความหมายไว้ในพระราชบัญญติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ไว้ว่า “ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตต์ไว้โดยชัดเจน”  ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479  ได้แบ่งเรือนจำออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่  

–  เรือนจำกลาง
–  เรือนจำส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ
–  เรือนจำพิเศษหรือทัณฑสถาน
–   เรือนจำชั่วคราว