หน้าแรก

ดาน์วโหลด รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย

กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนและสังคม ที่มีต่อกรมราชทัณฑ์ และให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตนเป็นคนดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ได้ที่นี่

กิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนเมษายน 2565 โดยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
Read More

กรมราชทัณฑ์ จับมือกรมการท่องเที่ยว และ ททท.ลงนาม MOU พัฒนา ส่งเสริม และการยกระดับมาตรฐานเรือนจำท่องเที่ยว

              วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จับมือกรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนา ส่งเสริม …
Read More

พิธีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ สดช.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ กรมราชทัณฑ์ และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” …
Read More

สำนักพิมพ์ มติชน บริจาคหนังสือเพื่อการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนายคมสัน สินสุขภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และคณะรวม 3 คน ได้นำหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค จำนวน 4400 เล่ม มาจัดส่งยังกรมราชทัณฑ์ โดยนางสาวจันทร์ทิมา …
Read More

การขยายความร่วมมือกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park)

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. กรมราชทัณฑ์และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือ โครงการการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) …
Read More

การลงนามร่วมกับสถาบันทางไกล สำนักงาน กศน.

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้การจัดงาน “เปิดบ้าน สทก.และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล” ระหว่างสำนักงาน กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 8 หน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. …
Read More

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม ได้กำหนดให้กองพัฒนาพฤตินิสัยประสานกับสถาบันการศึกษาทางไกลเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน …
Read More

ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าติดตามผลการดำเนินงานเรือนจำการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นางงามใจ ทวีชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาที่เรือนจำกลางศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายกรมราชทัณฑ์ ผลการเข้าติดตาม/ประเมินผล สรุปได้ดังนี้ ในภาคเรียนที่ 2/2563 มีจำนวนผู้เรียนลดลงจากปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา …
Read More

การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายระยะ 10 ปีเป้าหมายที่ 2 การสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการไม่เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน …
Read More

การเสด็จฯทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ปีงบประมาณ 2563

ในมงคลสมัยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑ์ได้มีนโนบายพัฒนาห้องสมุด ในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างจริงจัง เพื่อให้เรือนจำมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามบทบาท และภารกิจของห้องสมุด โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ …
Read More

สถิติ / ข้อมูล